Munkahelyi prevenció

Munkahelyi prevenciós modellprogram

KAB-ME-11-C-3427

7621 PÉCS, Király u. 21.
7621 PÉCS, Megye u. 7/2.
www.remenyseg.hu

20/426-1454, 20/9655-118

Programunk célja:

Munkahelyi prevenciós program megvalósítása a Dél-Dunántúli régióban – elsősorban Pécsett és környékén -, mely a munkáltatók készségeinek javulásához kíván hozzájárulni a szerhasználati problémák felismerése és kezelése terén. A prevenciós foglalkozásokat a megkeresett munkáltatók helyszínén kívánjuk lebonyolítani. Hosszabb távú célunk a munkáltatók képzésével a szerfogyasztással kapcsolatos intézkedési tervek kidolgozásának elősegítése.
A program révén másodlagos célként addiktológiai szolgáltatásunk esetében szeretnénk növelni a problémás szerhasználók elérését és korai kezelésbe vételét.
Ezen célokon keresztül a pszichoaktív szerek használatának csökkentéséhez és megelőzéséhez szeretnénk hozzájárulni. Munkánk során drognak tekintjük mindazon pszichoaktív anyagot, amelyeknek hangulatbefolyásoló hatásuk van, az idegrendszerre hatva a pszichológiai állapotot megváltoztatják (pszichoaktív anyagok).

Lehetséges hozadékok a munkavállalók számára:

Az érintettek szerhasználattal kapcsolatos ismeretei bővülnek, saját problémáik hatékony kezelésére válnak képessé, és családjukban egyaránt.
Megváltozik az egészséghez, az egészséges életmódhoz való viszonyuk.
Segítséget kapnak az egészségre ártalmas szokások csökkentéséhez, különös tekintettel a túlzott szerfogyasztásra.
Nagyobb személyes felelősségérzetre tesznek szert.
Csökkennek egyéni rizikófaktoraik.
A kontrollvesztett, depressziós állapottal szemben kialakul – az egészségi szempontból védőfaktor – kontroll érzése, azaz a kompetens, az elégedett, a koherens, azaz a környezetével harmoniku­san együttműködő, a probléma orientált megbirkózási stratégiákkal (kreativitás, kezdeményezőkész­ség, együttműködési készség) jellemezhető magatartás.

A program felépítése:

I. Felmérés, helyzetelemzés

Már létező segítő rendszerek, kockázati tényezők, vállalati szerfogyasztási kultúra, intézkedések köre, fluktuáció, munkakörülmények.
Munkavállalói körre vonatkozóan: demográfiai adatok, egészségi állapotuk jellemzése, életmódjuk jellemzése, szerhasználati szokások, a mentálhigiénés helyzet jellemzése, pl. foglalkoztatási biztonság, bérrel, a teljesítmén­nyel, a vezetéssel kapcsolatos attitűdök, családi és munkahelyi szerepek összeegyeztethetőségének konfliktusai, hátrányos helyzetű munkavállalók jelenléte.
Formája: interjú, kérdőívek.

II. Vezetői előadás-sorozat

Célja:

Alapozó képzés az érintett vezetők/segítők számára: a túlzott drogfogyasztás kérdéseinek alapos megismerése; korai figyelmeztető jelek, drogfogyasztással kapcsolatos vezetői és munkatársi magatartás-formák, lehetséges egyéni problémák – kezelési módok, intézkedések
Hozzájárulás a vállalati stratégia kialakításához, melyek tartalmi elemei lehetnek: akut helyzetekben szükséges intézkedések, felelősségi körök, érintett munkatársakkal szemben alkalmazott lehetséges beavatkozási módok
A program eredményeként a munkáltatók az alábbi tapasztalatokra tehetnek szert:
Az alkohol és más pszichoaktív szerek túlzott fogyasztása okozta munkahelyi tünetek nem specifikusak, de korán felhívhatják a figyelmet a problémára. A munkáltatók képessé válhatnak a korai figyelmeztető jelek felismerésére, és az azokra való segítő reagálásra. Nem cél, hogy terápiás segítséget nyújtsanak, csupán hogy az egyéni problémákat felismerve el tudják indítani egy olyan irányba munkatársaikat, amelynek eredményeképpen segítséget kapnak.

III. Edukációs előadás-sorozat munkavállalók körében

A csoport indokoltsága:

A még aktív szerhasználók esetében – amikor a kliens még élvezi a használatot – fontos lehet a szerhasználatból eredő veszélyekre való figyelemfelhívás és alternatívák felkínálása a szerhasználattal szemben.
A foglalkozások célja:
A beavatkozások legfőbb célja lehet az információközlés, a kételkedés felkeltése, a kockázatészlelés növelése, a szerhasználói viselkedéssel kapcsolatos problémák jelzése.További cél lehet ekkor a személyes célok és a viselkedés közötti ellentmondások feltárása, ezzel az ambivalencia felkeltése, ill. a nem-változás kockázatainak tudatosítása és ezekkel párhuzamosan a motiváló tényezők felfedése.

Tartalmi elemek:

Tájékoztatás a drogokról, alkoholról, kockázataikról, korai figyelmeztető jelekről. Készségfejlesztés a veszélyeztető faktorok, kockázatok korai felismerésével, tudatosításával, nemet mondás képességével kapcsolatban.

Alkalmazott módszerek:
Strukturált csoportfoglalkozások
Hetente 2 óra időtartamban, 4 alkalom.

Facebook